O FIRMIE      OFERTA      CENNIK      KONTAKT     


I. Zakres podstawowych usług Kancelarii Podatkowej "Skuczyński" sp. z o. o.

- prowadzenie ksiąg rachunkowych ( KR )
- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów ( KPiR )
- prowadzenie ewidencji przychodów ( ryczałt )
- doradztwo podatkowe
- kadry i płace - w tym sporządzania list płac
- przekaz elektroniczny, eKsięgowość ( online )
- sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
- sporządzanie sprawozdań finansowych
- sporządzanie analiz ekonomiczno - finansowych
- sporządzanie biznes planów

Zakres naszych usług obejmuje ponadto przygotowanie dokumentacji, prospektów, analiz oraz innych opracowań i raportów na życzenie Klienta.

II. Księgi rachunkowe i podatkowe

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię Podatkową "Skuczyński" sp. z o.o. :
- prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów ) zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont, na podstawie otrzymywanych od Zlecającego dokumentów i informacji,
- prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym ( PIT i CIT ),
- sporządzanie obowiązkowych sprawozdań GUS,
- prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
- przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami,
- ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i rozliczanie podatku VAT oraz wypełnianie i przekazywanie do US miesięcznych deklaracji podatkowych,
- wypełnianie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi oraz innych niezbędnych danych dostarczonych przez Klienta,
- przygotowywanie przelewów z tytułu należności podatkowych i ZUS,
- zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem, bilansu, rachunku wyników sprawozdań z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowych,
- przekazywanie wydruków komputerowych za poszczególne okresy sprawozdawcze obejmujących:
    - skrócony bilans,
    - rachunek wyników,
    - zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych,
    - zestawienie obrotów i sald kont analitycznych,
    - wydruk należności i zobowiązań,
- sporządzanie i przekazywanie przewidzianych przepisami sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
- doradztwo w sprawach finansowo-podatkowych w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą,

Ponadto:
- doradzamy rozwiązania optymalizujące wysokość obciążeń podatkowych,
- informujemy o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz udzielamy wyjaśnień, porad w sprawach podatkowych i dokumentacyjnych.

Obowiązki zlecającego ograniczają się jedynie do:
- prowadzenia dokumentacji obrotu kasowego i sprzedaży,
- segregacji dokumentów według rodzajów operacji gospodarczych,
- zatwierdzenia merytoryczno-formalnego dokumentów,
- informowania o zdarzeniach mogących mieć wpływ na formalną i merytoryczną poprawność prowadzenia ksiąg i ustalania należności względem organów budżetowych.

III. Kadry, płace i ZUS

Kolejnym rodzajem usług świadczonych przez Kancelarię Podatkową "Skuczyński" jest prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i ZUS Zakres obowiązków przejmowanych przez nas, obejmuje:
- sporządzanie list płac,
- sporządzanie deklaracji PIT , ZUS i przesyłanie elektroniczne,
- prowadzenie akt osobowych, kart wynagrodzeń i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
- wyliczanie wynagrodzeń za pracę za czas choroby i innych składników przewidzianych przepisami prawa i regulaminami wynagradzania,
- ustalania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
- sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11 lub PIT-8 B),
- dojazd do klienta po odbiór niezbędnej dokumentacji ( na życzenie ),

Obowiązki zlecającego ograniczają się jedynie do:
- przekazywanie informacji o zawartych umowę o pracę i ich zmianach oraz o czasie pracy,

Uzgodniony zakres odpowiedzialności, obowiązków i praw strony określają w zawartej umowie.

Kancelaria Podatkowa "Skuczyński" zapewnia bezpieczeństwo i całkowitą poufność informacji dotyczących wynagrodzeń, finansów i innych danych, zgodnie z obowiązującym prawem.

IV. Biznes Plan

Oferowany przez nas Biznes Plan jest opracowaniem zawierającym:
Zapytanie o ofertę kredytową , analizę strategiczną firmy wraz z planem marketingowym, a także bieżącą analizę finansową z uwzględnieniem zmian zachodzących w otoczeniu , jak również w samej firmie.

1. Zapytania o ofertę kredytową
W opracowaniu przedstawiamy dotychczasowe osiągnięcia firmy lub jej plany w przypadku rozpoczynania działalności. Przygotowane przez nas zapytanie o ofertę kredytową kierowane jest do banków i jest znakomitą wizytówką Państwa firmy. Dzięki temu firma ma możliwość zapoznania się z produktami oferowanymi przez różne banki i skorzystania z najatrakcyjniejszej oferty. Opracowanie takie może również zostać wykorzystane do tworzenia ofert współpracy, które firma zamierza rozsyłać do potencjalnych klientów.

2. Biznes Plan
Prawidłowo przygotowany Biznes Plan jest swego rodzaju polisą ubezpieczeniową chroniącą przed ryzykiem, umożliwiającą przetrwanie firmy w trudnych czasach i jej ekspansję w sprzyjających warunkach. Dynamiczny rozwój i sposób pozyskiwania kapitału inwestycyjnego zależy od zdolności kierownictwa do określenia realistycznych celów inwestycyjnych oraz racjonalnego doboru środków prowadzących do ich osiągnięcia. Jeśli pragnie się pozyskać inwestora, to trzeba dać mu powód , dla którego miałby spełnić kierowane wobec niego oczekiwania. Biznes plan jest narzędziem, dzięki któremu taki powód (korzyści) mogą zostać przedstawione we właściwej formie.

Kancelaria Podatkowa " Skuczyński" sp. z o.o. zapewnia wysoką jakość świadczonych usług oraz bezpośredni nadzór nad prowadzoną ewidencją księgową i innymi pracami przez osobę posiadającą tytuł doradcy podatkowego lub uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a wysoce zaawansowany system informatyczny i przyjęte zasady postępowania dają Państwu gwarancję naszej niezawodności i skuteczności, jak również pełnego bezpieczeństwa danych.

Szanowni Państwo !
Zapraszam do niezobowiązującego kontaktu, co pozwoli Państwu przekonać się, iż nasza oferta jest naprawdę korzystna.
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania i rozwieją wszelkie ewentualne wątpliwości.


All Rights Reserved (c) 2004-2005 by MEDISONS